Условия за ползване

Този уебсайт е собственост на СТАНДАРТ ГРУП.БГ ЕООД. СТАНДАРТ ГРУП.БГ ЕООД има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление.С достъпа си до този сайт и информацията в него вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

>>Условия за ползване
Условия за ползване 2017-12-30T15:00:08+00:00

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на СТАНДАРТ ГРУП.БГ ЕООД с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на СТАНДАРТ ГРУП.БГ ЕООД.

Връзки с други сайтове

СТАНДАРТ ГРУП.БГ ЕООД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

Отговорност

СТАНДАРТ ГРУП.БГ ЕООД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. СТАНДАРТ ГРУП.БГ ЕООД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа ви или използването на този сайт.

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

СТАНДАРТ ГРУП.БГ ЕООД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право – СТАНДАРТ ГРУП.БГ ЕООД, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

СТАНДАРТ ГРУП.БГ ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт.